تیزر آغاز جشنواره چهل و پنجم
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
تیزر آغاز جشنواره چهل و پنجم
جشنواره 45
تیزر آغاز ۴۵‌اُمین جشنواره بین المللی علمی، آموزشی، تربیتی فیلم رشد و ۱۳اُمین جشنواره دانش‌آموزان وفرهنگیان فیلم‌ساز و اولین جشنواره دانشجو معلمان فیلم‌ساز
دوشنبه 18 آبان 1394
تعداد بازدید: 2258 مرتبه
رسانه ها
Poster45